Zamówienia publiczne 2014

Dostawa pieluchomajtek, nr rej. ZP-231-14/2014, (CPV 33140000-3), więcej

 

 

pytania i odpowiedzi, więcej

Informacja z otwarcia ofert, więcej

Wynik postępowania, więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, więcej

 

Uwaga! Zmiana treści ogłoszenia, więcej

Uwaga! W ślad za uwagami wnoszonymi przez Wykonawców dokonano modyfikacji SIWZ oraz formularza cenowego, więcej

 

 

Zmiana terminu składania ofert: oferty można składać do siedziby Zamawiającego do dnia 17-11-2014 do godziny 09:00

 

 

 

"Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku A o budynek B z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o profilu psychiatrycznym, ETAP2", nr rej. ZP-231-13/2014 

 

SIWZ, więcej

Ogłoszenie, więcej

Uwaga, zmiana treści OWU - niniejsza zmiana nie wpływa na treść ogłoszenia, ani na termin składania ofert, więcej

Pełny opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru robót, więcej

 

Lista części do wentylacji - aktualizacja uszkodzonego pliku więcej

Schemat blokowy domofonu, więcej

Aktualna decyzja o wycince drzew więcej

 

W celach informacyjnych Zamawiający zamieszcza projekt i specyfikację wyposażenia wnętrz projektowanego budynku (rysunki i specyfikacje rozmieszczenia mebli medycznych, mebli, sprzętów i urządzeń mają pomóc w kosztorysowaniu podłączeń i instalacji budowlanych). Wyposażenie przedstawione tu, nie jest przedmiotem niniejszego postępowania a ma jedynie pomagać w kosztorysowaniu robót budowlanych. więcej

 

1. pytania i odpowiedzi, więcej

2. pytania i odpowiedzi, więcej

3. pytania i odpowiedzi, więcej

4. pytania i odpowiedzi, więcej

5. pytania i odpowiedzi, więcej

6. pytania i odpowiedzi, więcej

 

Informacja z otwarcia ofert, więcej

 

Nr konta wadium Zamawiającego: PL91 9588 0004 4200 6389 2000 0090

SWIFT (BIC): GBWCPLPP

 

Termin składania ofert: oferty można składać do dnia 24-11-2014 do godziny 10:00

 

Wynik postępowania więcej

Wadia złożone przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu zostaną zwrócone niezwłocznie.

Zapytanie ofertowe nr 9/2014 dotyczące usług świadczonych przez biegłego rewidenta, polegających na badaniu sprawozdania finansowego za rok 2014, więcej

 

pytania i odpowiedzi, więcej

informacja z otwarcia ofert, więcej

 

wynik postępowania, więcej

 

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 18.09.2014 r. do godziny 09:00.

Zapytanie ofertowe nr 8/2014 dotyczące sukcesywnych dostaw warzyw i owoców (CPV: 15300000-1 Owoce, warzywa i produkty podobne,15331000-7 Warzywa przetworzone, 15333000-1 Warzywne produkty uboczne), więcej

 

 

Wynik postępowania, więcej

 

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 09.09.2014 r., do godziny 9:00.

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim (CPV: 66.51.00.00-8)

ogłoszenie, więcej

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2014 godzina 13:00, miejsce: Supra Brokers Sp. z o.o., 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10.

WYNIK więcej

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu psychiatrycznym – etap 2 budynek B”

Wadium w wysokości 1500 złotych

24-07-2014 zmiana treści załącznika umowy do SIWZ  więcej

28-07-2014 Pytania i odpowiedzi z dnia 25-07-2014 więcej

28-07-2014 Aktualizacja SIWZ więcej

 

29-07-2014 Pytania i odpowiedzi z dnia 28-07-2014 więcej

 

Składanie ofert do dnia 31 lipca 2014 do godziny 09:00

Otwarcie ofert w dniu 31 lipca 2014 roku o godzinie 10:00

31-07-2014 Informacja z otwarcia ofert więcej

01-08-2014 WYNIK więcej

Zapytanie ofertowe nr 7/2014 dotyczące sukcesywnych dostaw oleju opałowego lekkiego (CPV 09135100-5  olej opałowy lekki), więcej

Wynik postępowania, więcej

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 17.07.2014 r., do godziny 9:00.

Zapytanie ofertowe nr 6/2014 dotyczące  dostaw leków i produktów medycznych (CPV 33600000-6 produkty farmaceutyczne, CPV 3300000-0 urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała), więcej

Odpowiedzi na zapytania do postępowania, więcej

                                                               więcej

Informacja z otwarcia ofert, więcej

Wynik postępowania, więcej

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 14.07.2014 r., do godziny 9:00.

Zapytanie ofertowe nr 5/2014 dotyczące cyklicznych dostaw nabiału (CPV nabiał - 15 500 000-3), więcej

Wynik postępowania, więcej

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 07.07.2014 r., do godziny 9:00.

PIHZ_ISO_9001PIHZ_ISO22000_FSMS bip-logo 

 

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
ul. Morawka 1, 57-550 Stronie Śląskie

tel. (74) 814 14 88  fax (74) 814 14 94

 


 nfz  logotyp umwd  brpp  stomoz ministerstwo stowarzyszenie