Praca

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ,
ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie

 

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r. poz.2190 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2018 poz. 1510 ze zm.) ogłasza:

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez pielęgniarki/pielęgniarzy w oddziałach Centrum

 

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów przebywających w Centrum w zakresie usług pielęgniarskich.

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń około 350 osób.

 

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr i Płac Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ 074/8141488 wew. 272 lub na stronie internetowej www.wcpd.pl


Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na usługi pielęgniarskie" do dnia 17 stycznia 2019 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ, ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 stycznia 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sudecka 3A w Budynku Administracji Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ w Stroniu Śląskim.

 

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ zgodnie z art. 153 i art.154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2018, poz. 1510 ze zm.).

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o konkursie ofert więcej
  2. Szczegółowe warunki konkursu ofert więcej
  3. Formularz ofertowy - zalącznik nr 1 więcej
  4. Oświadczenie oferenta - załącznik nr 2 więcej
  5. Oświadczenie - załącznik nr 7 więcej
  6. Wzór umowy dla osób fizycznych więcej
  7. Wzór umowy dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą więcej
  8. Zarządzenie konkurs ofert więcej
  9. Zarządzenie komisja konkursowa więcej

 

WYNIK

 

Zatrudnimy od zaraz na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną 

PIELĘGNIARKI

Konkursy na stronie BIP
WEJŚCIE

 

Poszukujemy wolontariuszy do pracy przy chorym, m.in. do pomocy przy pielęgnacji pacjenta,do prowadzenia z pacjentem zajęć terapeutycznych, do pomocy psychologicznej.Szukamy osób, które chciałyby wesprzeć drugiego człowieka w chorobie.Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.

PIHZ_ISO_9001PIHZ_ISO22000_FSMS bip-logo 

 

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
ul. Morawka 1, 57-550 Stronie Śląskie

tel. (74) 814 14 88  fax (74) 814 14 94

 


 nfz  logotyp umwd  brpp  stomoz ministerstwo stowarzyszenie