Praca

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ,
ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie

 

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r. poz.2190 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2018 poz. 1510 ze zm.) ogłasza:

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez pielęgniarki/pielęgniarzy w oddziałach Centrum

 

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów przebywających w Centrum w zakresie usług pielęgniarskich.

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń około 350 osób.

 

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr i Płac Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ 074/8141488 wew. 272 lub na stronie internetowej www.wcpd.pl


Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na usługi pielęgniarskie" do dnia 17 stycznia 2019 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ, ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 stycznia 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sudecka 3A w Budynku Administracji Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ w Stroniu Śląskim.

 

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ zgodnie z art. 153 i art.154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2018, poz. 1510 ze zm.).

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o konkursie ofert więcej
 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert więcej
 3. Formularz ofertowy - zalącznik nr 1 więcej
 4. Oświadczenie oferenta - załącznik nr 2 więcej
 5. Oświadczenie - załącznik nr 7 więcej
 6. Wzór umowy dla osób fizycznych więcej
 7. Wzór umowy dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą więcej
 8. Zarządzenie konkurs ofert więcej
 9. Zarządzenie komisja konkursowa więcej

Dyrekcja

Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej

w Stroniu Śląskim

poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko

pracownika ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Oczekiwania wobec kandydata:

 

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne).
 2. Doświadczenie w pracy biurowej.
 3. Doświadczenie w pisaniu wniosków i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.
 4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (WORD i EXCEL).
 5. Rzetelność i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność radzenia sobie z presją czasu i wielozadaniowością.

Zakres obowiązków będzie obejmował m.in.:

 1. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rzecz Centrum.
 2. Tworzenie, jako koordynator, programów obejmujących swoim zasięgiem również inne jednostki służby zdrowia.
 3. Analiza i realizacja plebiscytów na rynku usług medycznych w rankingach, w których może brać udział Centrum.
 4. Śledzenie na bieżąco możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
 5. Bieżące załatwianie wszelkiej korespondencji wynikającej z zakresu czynności.
 6. Współpracę z pracownikiem ds. zamówień publicznych.

            Wymagane dokumenty:

 

      1. Życiorys (CV)

2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i inne kwalifikacje zawodowe lub umiejętności.
3. Referencje od poprzednich pracodawców (jeżeli kandydat takie posiada).

Miejsce i termin składania dokumentów:


Dokumenty należy składać w dziale Kadr i Płac do dnia 07.01.2019 r. do godz. 14.00.Wyboru kandydata dokona komisja wg następujących kryteriów:

l.p.

Opis kryterium

Waga (pkt)
1.

Posiadane kwalifikacje

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne –

w trakcie

 1. Wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne – ukończone

2

4

6

2.

Doświadczenie w pracy biurowej (zatrudnienie, staż itp.)

 1. Minimum 1 rok
 2. Minimum 3 lata
 3. Minimum 5 lata

2

4

6

4.

Doświadczenie w pisaniu wniosków i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych

4

5.

Znajomość obsługi komputera – oceniona na podstawie teoretycznej i praktycznej wiedzy

2 – 6

Kandydat może zdobyć maksymalnie 22 punkty.


Stronie Śląskie, dn. 31.12.2018 r.

                                                          

Zatrudnimy od zaraz na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną 

PIELĘGNIARKI oraz OPIEKUNKI MEDYCZNE.

Konkursy na stronie BIP
WEJŚCIE

 

Poszukujemy wolontariuszy do pracy przy chorym, m.in. do pomocy przy pielęgnacji pacjenta,do prowadzenia z pacjentem zajęć terapeutycznych, do pomocy psychologicznej.Szukamy osób, które chciałyby wesprzeć drugiego człowieka w chorobie.Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.

PIHZ_ISO_9001PIHZ_ISO22000_FSMS bip-logo 

 

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
ul. Morawka 1, 57-550 Stronie Śląskie

tel. (74) 814 14 88  fax (74) 814 14 94

 


 nfz  logotyp umwd  brpp  stomoz ministerstwo stowarzyszenie