Praca

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ,

ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 r. poz.1638 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków  publicznych ( Dz. U. z 2016, poz. 1938 ze zm.) ogłasza:

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez pielęgniarki/pielęgniarzy w  oddziałach  Centrum

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów przebywających w Centrum w zakresie usług pielęgniarskich.

Szacunkowa  liczba osób  ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń około 350 osób.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr i Płac Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ 074/8141488  wew. 272  lub na stronie internetowej www.wcpd.pl

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert" do dnia 6 października 2017 r. do godz 14.35 w Sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ, ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 października 2017 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sudecka 3A w Budynku Administracji Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ w Stroniu Śląskim.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od  upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ zgodnie z art. 152, art. 153 oraz art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

 

Załączniki:

  • Ogłoszenie o konkursie ofert pobierz
  • Formularz ofertowy - załącznik nr 1 pobierz
  • Oświadczenie oferenta - załącznik nr 2 pobierz
  • Szczegółowe warunki konkursu ofert pobierz
  • Wzór umowy dla osób fizycznych pobierz
  • Wzór umowy dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą pobierz
  • Zarządzenie dyrekcji pobierz

 

Poszukujemy wolontariuszy do pracy przy chorym, m.in. do pomocy przy pielęgnacji pacjenta,do prowadzenia z pacjentem zajęć terapeutycznych, do pomocy psychologicznej.Szukamy osób, które chciałyby wesprzeć drugiego człowieka w chorobie.Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.

PIHZ_ISO_9001PIHZ_ISO22000_FSMS bip-logo 

 

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
ul. Morawka 1, 57-550 Stronie Śląskie

tel. (74) 814 14 88  fax (74) 814 14 94

 


 nfz  logotyp umwd  brpp  stomoz ministerstwo stowarzyszenie