Praca

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ, ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r. poz.2190 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2018 poz. 1510 ze zm.) ogłasza:

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez pielęgniarki/pielęgniarzy w oddziałach Centrum

 

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów przebywających w Centrum w zakresie usług pielęgniarskich.

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń około 350 osób.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2019 r.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr i Płac Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ 074/8141488 wew. 272 lub na stronie internetowej www.wcpd.pl

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na usługi pielęgniarskie" do dnia 17 maja 2019 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ, ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sudecka 3A w Budynku Administracji Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ w Stroniu Śląskim.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać  do Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ zgodnie z art. 153 i art.154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2018, poz. 1510 ze zm.).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

WYNIK KONKURSU

Zatrudnimy od zaraz na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną 

PIELĘGNIARKI

Konkursy na stronie BIP
WEJŚCIE

 

Poszukujemy wolontariuszy do pracy przy chorym, m.in. do pomocy przy pielęgnacji pacjenta,do prowadzenia z pacjentem zajęć terapeutycznych, do pomocy psychologicznej.Szukamy osób, które chciałyby wesprzeć drugiego człowieka w chorobie.Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.

PIHZ_ISO_9001PIHZ_ISO22000_FSMS bip-logo 

 

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
ul. Morawka 1, 57-550 Stronie Śląskie

tel. (74) 814 14 88  fax (74) 814 14 94

 


 nfz  logotyp umwd  brpp  stomoz ministerstwo stowarzyszenie