bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy różnych specjalizacji lub w trakcie różnych specjalizacji do pełnienia dyżurów lekarskich

20.03.2018

 Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ,
ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r. poz.160 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2017, poz. 1938 ze zm.) ogłasza:

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarzy różnych specjalizacji lub w trakcie różnych specjalizacji
do pełnienia dyżurów lekarskich

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów przebywających w Centrum w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich.
Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń około 350 osób.
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr i Płac Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ 074/8141488 wew. 272, 291 lub na stronie internetowej www.wcpd.pl
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert" do dnia 27 marca 2018 r. do godz. 9.45 w Sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ, ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sudecka 3A w Budynku Administracji Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ w Stroniu Śląskim.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SPZOZ zgodnie z art. 152, art. 153 oraz art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2017, poz. 1938 ze zm.).

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf

2. Formularz ofertowy - zalącznik nr 1.pdf

3. Oświadczenie oferenta- załącznik nr 2.pdf

4. Szczegółowe warunki konkursu ofert.pdf

5. Oświadczenie - załącznik nr 7.pdf

6. Wzór umowy dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.pdf

7. Wzór umowy dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zatrudniających osoby pracujące na rzecz Udzielającego Zamówienie.pdf

8. Wzór umowy dla osób fizycznych.pdf

9. Zarządzenie konkurs ofert.pdf

10. Zarządzenie komisja konkursowa.pdf


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFRERT
z dnia 20 marca 2018 r.
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarzy różnych specjalizacji lub w trakcie różnych specjalizacji
do pełnienia dyżurów lekarskich
w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ,
ul. Sudecka 3A, 57- 550 Stronie Śląskie

działając na podstawie 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r. poz.160 ze zm.) w związku z art. 151 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2017, poz. 1938 ze zm.), Komisja Konkursowa,

ROZSTRZYGA POSTĘPOWANIE

i wybiera do realizacji oferty złożone przez:
- Czesław Ciaputa Prywatny Gabinet Lekarski;


Oferta spełnia wymogi formalne stawiane w ogłoszeniu o konkursie ofert i w szczegółowych warunkach konkursu ofert oraz mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację przedmiotowego konkursu.

wynik pobierz

Opublikował: Aldona Ziobro
Publikacja dnia: 20.03.2018

Dokument oglądany razy: 707
« inne aktualności