bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kontrole

06-09.12.2019
W aptece głównej WCPD odbyła się kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny. Wynik kontroli pozytywny – kilka zaleceń. 

20-22.11.2019
Kontrolę przeprowadzili uprawnieni pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy z siedzibą w Kłodzku ul. B. Chrobrego 20B. Protokół kontroli 160167-53-K071-Pt/19 z dnia 29.11.2019 r. W wyniku kontroli wydano: nakaz o dokonaniu oceny ryzyka zawodowego na dwóch stanowiskach pracy i zawiadomieniu o tym osoby pracujące na tych stanowiskach oraz wystąpienie o terminowe przekazywanie kwot odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS i wystąpienie o dokumentowanie przydziału odzieży i obuwia roboczego podpisem pracownika.

15.10.2019
Uprawnieni pracownicy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mającego siedzibę w Kłodzku, Ul. Stefana Okrzei 16 przeprowadzili urzędową kontrolę bieżącego stanu sanitarno – porządkowego zakładu żywienia zbiorowego oraz dokonali oceny stopnia wdrożenia procedury identyfikowalności wyrobów gotowych.
Protokół Kontroli Sanitarnej nr 2053/HŻ/19 z dnia 15 października 2019r. nie stwierdza naruszeń przepisów.

24.06.2019
Sędzia Sądu Rejonowego w Kłodzku, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Bohaterów Getta 15 przeprowadził urzędową kontrolę w zakresie sprawowania kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposobu jej dokumentowania.
Sprawozdanie z Kontroli SSR w Kłodzku nie stwierdza naruszeń przepisów.

22.01 – 12.02.2019
Kontrolę przeprowadził upoważniony pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wydziału Kontroli Płatników Składek w Wałbrzychu, ul. Kasztanowa 1. Protokół z dnia 12.02.2019 r. W wyniku kontroli zalecono skorygowanie składek kilku pracowników na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których zobowiązany jest Zakład.

11.12.2018
Uprawniony pracownik Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mającego siedzibę w Kłodzku, Ul. Stefana Okrzei 16 przeprowadził urzędową kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego, procedur dezynfekcji, sterylizacji, oceny postępowań z odpadami medycznymi.
Protokół Kontroli Sanitarnej nr NS-EP-434-1/mm/18 z dnia 11 grudnia 2018r. - nie wydano zaleceń.

26.03.2018
Uprawniony pracownik Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mającego siedzibę w Kłodzku, Ul. Stefana Okrzei 16 przeprowadził urzędową kontrolę w zakresie warunków sanitarno-technicznych.
Protokół Kontroli Sanitarnej nr 99/EP/18 z dnia 26 marca 2018 nie stwierdza naruszeń przepisów.

30.07.2018
Uprawniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mającego siedzibę w Kłodzku, Ul. Stefana Okrzei 16 przeprowadził urzędową kontrolę stanu sanitarnego bloku żywienia.
Protokół Kontroli Sanitarnej nr 1323/HŻ/18 z dnia 30 lipca 2018 z opisanymi nieprawidłowościami w obrębie posadzki kuchennej.

10.10.2018
Uprawniony Zespół Kontrolny Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego mający siedzibę we Wrocławiu, Wybrzeże Słowackiego 12-14 przeprowadził kontrole problemową z zakresu wykonywania Zadań Obronnych. Protokół Kontroli Problemowej DOW-B.6352.11.2018 z dnia 10 października 2018 r. nie zawiera zaleceń do zadań obronnych.

28.11.2018
Sędzia Sądu Rejonowego w Kłodzku, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Bohaterów Getta 15 przeprowadził urzędową kontrolę w zakresie sprawowania kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposobu jej dokumentowania.
Sprawozdanie z Kontroli SSR w Kłodzku nie stwierdza naruszeń przepisów.

28.11.2018
Uprawniony pracownik Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mającego siedzibę w Kłodzku, Ul. Stefana Okrzei 16 przeprowadził urzędową kontrolę sprawdzającą w zakresie warunków sanitarno-technicznych.
Protokół Kontroli Sanitarnej nr 2213/HZ/18 z dnia 28 listopada 2018 stwierdza wykonanie zaleceń.

11.12.2018
Uprawniony pracownik Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mającego siedzibę w Kłodzku, Ul. Stefana Okrzei 16 przeprowadził urzędową kontrolę w zakresie warunków sanitarno-technicznych.
Protokół Kontroli Sanitarnej nr 162/EP/18 z dnia 11 grudnia 2018 nie stwierdza naruszeń przepisów.

28.12.2017
Uprawnieni przedstawiciele Wydziału Nadzoru i Kontroli UMWD we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę działalności Centrum.
Wystąpienie pokontrolne MDNK.1711.17.2017 z dnia 28.12.2017r. zawierało 5 wniosków.

13.12.2017
Sędzia Sądu Rejonowego w Kłodzku, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Bohaterów Getta 15 przeprowadził urzędową kontrolę w zakresie sprawowania kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposobu jej dokumentowania.
Sprawozdanie z Kontroli SSR w Kłodzku nie stwierdza naruszeń przepisów.

22.11.2017
Kontrolę przeprowadził uprawniony pracownik PIP mający swoją siedzibę w Kłodzku ul. B. Chrobrego 20B. Protokół kontroli 160196-5301-K064-PŻ/17 z dnia 27.11.2017r. W czasie kontroli udzielono porad ustnych. Nie wydano zaleceń.

26.10.2017
Kontrolę przeprowadził uprawniony inspektor farmaceutyczny z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego mającym swoją siedzibę we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1.
Cel kontroli: lustracja lokalu przeznaczonego na aptekę szpitalną.
Protokół WIF-WR-I.8540.1.11.2017 z dnia 22.11.2017 – wydano zalecenia.

25.10.2017
Uprawniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mającego siedzibę w Kłodzku, Ul. Stefana Okrzei 16 przeprowadził urzędową kontrolę epidemiologiczną.
Protokół nr 184/EP/17 z dnia 25 października 2017 – wydano zalecenie.

21.07.2017
Uprawniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mającego siedzibę w Kłodzku, Ul. Stefana Okrzei 16 przeprowadził urzędową kontrolę w zakresie warunków środowiska pracy.
Protokół nr 61/HP/17 z dnia 21 lipca 2017 – nie wydano zaleceń.

23.05.2017
Uprawniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mającego siedzibę w Kłodzku, Ul. Stefana Okrzei 16 przeprowadził urzędową kontrolę stanu sanitarnego bloku żywienia.
Protokół Kontroli Sanitarnej nr 97/EP/17 z dnia 23 maja 2017 nie stwierdzono nieprawidłowości.

16.05.2017
Uprawniony pracownikPaństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mającego siedzibę w Kłodzku, Ul. Stefana Okrzei 16 przeprowadził urzędową kontrolę oceny identyfikowalności ( traceability ) i stanu sanitarnego bloku żywienia.
Protokół Kontroli Sanitarnej nr 844/HŻ/17 z dnia 16 maja 2017 nie stwierdza nieprawidłowości.

06.04.2017
Departament Fynduszy Europejskich, Wydział Kontroli RPO, majacy siedzibę we Wrocławiu ul. Mazowiecka 17 przeprowadził kontrolę dokumentów realizacji projektu RPOS.02.01.01-02-059/16pn.
Informacje pokontrolne DEF-K.II.44.60.2017-bez zastrzeżeń.

11.01.2017
Uprawniony pracownik Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mającego siedzibę w Kłodzku, Ul. Stefana Okrzei 16 przeprowadził urzędową kontrolę żywności w zakresie warunków sanitarno-technicznych zakładu żywienia zbiorowego.
Protokół Kontroli Sanitarnej nr 51/HŻ/17 z dnia 11 stycznia 2016 nie stwierdza naruszeń przepisów.

26.09.2016
Kontrola Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieniu Ząbkowickim
Zakres kontroli: Kontrola archiwum zakładowego WCPD.
Nie stwierdzono nieprawidłowości.

04.01.2016
Uprawniony pracownik Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mającego siedzibę w Kłodzku, Ul. Stefana Okrzei 16 przeprowadził urzędową kontrolę żywności – sprawdzającą. Protokół Kontroli Sprawdzającej nr 04/HŻ/16 z dnia 04 stycznia 2016 nie stwierdza naruszeń przepisów.

18.01.2016
Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Kłodzku.
Zakres kontroli: kontrola sprawdzająca wykonania zaleceń decyzji nr 354/12 i decyzji nr 277/13.

28.04.2016
Uprawniony Zespół Kontrolny Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego mający siedzibę we Wrocławiu, Wybrzeże Słowackiego 12-14 przeprowadził kontrole problemową z zakresu wykonywania Zadań Obronnych. Protokół Kontroli Problemowej MKT.6352.2.2016 z dnia 2 maja 2016 r. w zaleceniach pokontrolnych nakazuje uzupełnienie opracowania kart zarządzania kryzysowego.

23.05.2016
Uprawniony pracownik Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mającego siedzibę w Kłodzku, Ul. Stefana Okrzei 16 przeprowadził urzędową kontrolę żywności – sprawdzającą. Protokół Kontroli Sprawdzającej nr 994/HŻ/16 z dnia 23 maja 2016 stwierdza brak naruszeń przepisów.Opublikował: Adrian Gancarz
Publikacja dnia: 21.02.2020
Podpisał: Adrian Gancarz
Dokument z dnia: 17.08.2016
Dokument oglądany razy: 1 586