bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zasady przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 38/15REGULAMIN
kwalifikacji osoby ubiegającej się o przyjęcie
do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej
w Stroniu Śląskim SPZOZ

zwany dalej „Regulaminem”


I. Postanowienia wstępne.

1. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SPZOZ, zwany dalej także „ZOL”, jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą. ZOL wykonuje działalność leczniczą w ramach oddziałów o profilu psychiatrycznym oraz oddziałów dla przewlekle somatycznie chorych.

2. ZOL realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie:

a. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 618.) i przepisów do niej wykonawczych;
b. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz.546) i przepisów do niej wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 854);
c. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016r., poz. 186) i przepisów do niej wykonawczych;
d. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581) i przepisów do niej wykonawczych, ;
e. umowy zawartej z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent zgodnie z zasadami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 581).

4. Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielane są świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej.

II. Warunki realizacji świadczeń.

1. ZOL zapewnia opiekę, a także leczenie osób, które ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz nadzoru lekarskiego.

2. Jednostki chorobowe wg klasyfikacji ICD 10 kwalifikujące do ZOL o profilu psychiatrycznym (kod resortowy - 5172):

a. F00-09 - organiczne zaburzenia psychiczne, włącznie z zespołami objawowymi;
b. F20-29 - schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe;
c. F30-39 - zaburzenia nastroju (afektywne);
d. F70-79 - upośledzenie umysłowe.

3. Do przyjęcia do ZOL o profilu psychiatrycznym kwalifikują jednostki chorobowe wskazane w pkt. II ust. 2 Regulaminu, jeżeli występują jako rozpoznania zasadnicze (wiodące).

4. Do ZOL dla przewlekle somatycznie chorych nie przyjmuje się pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

III. Wymagane dokumenty.

1. Ważność wniosku określa się na 30 dni od dnia wystawienia dokumentów.

2. Z wnioskiem o przyjęcie do ZOL o profilu psychiatrycznym oraz dla przewlekle somatycznie chorych może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie do ZOL albo jej przedstawiciel ustawowy lub z upoważnienia tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego - inna osoba, dom społeczny lub podmiot leczniczy.

3. Do wniosku o przyjęcie do ZOL o profilu psychiatrycznym sporządzonego zgodnie z – załącznikiem nr 1 do Regulaminu, należy załączyć:

a. skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (oryginał) – załącznik nr 2 do Regulaminu;
b. wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) albo pielęgniarkę społeczną podmiotu leczniczego, w którym osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu przebywa (oryginał) – załącznik nr 3 do Regulaminu;
c. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności:
- decyzję organu emerytalno - rentowego ustalającego wysokość emerytury albo
renty.
- decyzję o przyznaniu zasiłku stałego
- oświadczenie o odpłatności – załącznik nr 4 do Regulaminu;
d. w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo - kserokopia postanowienia
o ubezwłasnowolnieniu oraz postanowienia o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora;
e. w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo - dodatkowo wymagane jest postanowienie sądu opiekuńczego wyrażające zgodę dla opiekuna prawnego lub kuratora na umieszczenie pacjenta w ZOL.

4. Do wniosku o przyjęcie do ZOL dla przewlekle somatycznie chorych sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu, należy załączyć:

a. skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (oryginał) – załącznik nr 6 do Regulaminu;
b. wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie przeprowadzone przez lekarza ubezpieczenia społecznego, pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) albo pielęgniarkę społeczną podmiotu leczniczego, w którym osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu przebywa (oryginał) – załącznik nr 7 do Regulaminu;
c. karta oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel (oryginał) – załącznik nr 8 do Regulaminu. W dniu przyjęcia lekarz ZOL ponownie oceniają pacjenta wg skali Bartel. Świadczeniobiorca, który został oceniony powyżej 40 punktów w skali Bartel nie zostanie przyjęty do ZOL dla przewlekle somatycznie chorych;
d. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności:
- decyzję organu emerytalno - rentowego ustalającego wysokość emerytury albo
renty.
- decyzję o przyznaniu zasiłku stałego
- oświadczenie o odpłatności – załącznik nr 4 do Regulaminu;
e. w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo - kserokopia postanowienia o ubezwłasnowolnieniu oraz postanowienia o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora;
f. w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo - dodatkowo wymagane jest postanowienie sądu opiekuńczego wyrażające zgodę dla opiekuna prawnego lub kuratora na umieszczenie pacjenta w ZOL.

IV. Tryb składania dokumentów.

1. Skierowanie wraz wnioskiem oraz innymi z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt. III Regulaminu, składa się w sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SP ZOZ (ul. Morawka 1, 57 – 550 Stronie Śląskie).

2. Możliwe jest złożenie kompletu dokumentów, wymienionych w pkt. III Regulaminu, także drogą korespondencyjną (poczta, kurier itp.).

3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie skierowania, do których załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. III Regulaminu.

4. W przypadku niespełnienia wymagań ustalonych w przepisach prawa wzywa się wnoszącego do uzupełnienia braków w terminie 14 dni z pouczeniem, że bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu spowoduje pozostawienie dokumentów bez rozpoznania.

V. Zasady kwalifikacji pacjentów do ZOL.

1. Decyzję w sprawie zakwalifikowania osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL (zarówno o profilu psychiatrycznym, jak i dla przewlekle somatycznie chorych) wydaje w drodze opinii lekarskiej zastępca Dyrektora Centrum ds. Lecznictwa, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt. III Regulaminu.

2. W przypadkach nagłych, wynikających ze zdarzeń losowych i uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, na podstawie wydanego skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, może być wydana opinia o przyjęciu do zakładu na czas określony bez zachowania określonego trybu, a przyjęcie do ZOL może nastąpić poza kolejnością.

3. W przypadku braku wolnych miejsc osoba zakwalifikowana do przyjęcia do ZOL jest wpisywana na listę oczekujących prowadzoną zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Pacjentowi zakwalifikowanemu do ZOL albo odpowiednio domowi społecznemu lub podmiotowi leczniczemu, w którym osoba ta przebywa przekazuje się informację o kolejności na liście osób oczekujących oraz planowanym terminie przyjęcia do ZOL.

5. Pacjentowi skierowanemu do ZOL, który nie został zakwalifikowany do przyjęcia, a za jego zgodą, także domowi społecznemu lub podmiotowi leczniczemu, w którym osoba ta przebywa, przesyła się opinię lekarską zawierającą uzasadnienie odmowy przyjęcia do ZOL.

6. ZOL zawiadamia pisemnie (za potwierdzeniem odbioru) pacjenta zakwalifikowanego do przyjęcia do ZOL-u albo dom społeczny lub podmiot leczniczy, w którym osoba ta przebywa, jeżeli występował w imieniu pacjenta z wnioskiem o przyjęcie do ZOL za jego zgodą, o terminie przyjęcia do ZOL.

7. Przyjęcie do ZOL może nastąpić tylko na czas określony, wskazany w decyzji o przyjęciu do ZOL.

8. W przypadku, gdy osoba oczekująca do ZOL nie może stawić się w wyznaczonym terminie lub zrezygnowała ze świadczenia, jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie ZOL.

9. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do ZOL lub jej przedstawiciel ustawowy ma obowiązek zawiadomić o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku może być utrudnione lub niemożliwe doręczenie pisma, co będzie rozumiane, jako rezygnacja ze świadczenia.

10. W sytuacji, gdy osoba oczekująca do ZOL pomimo właściwego pisemnego zawiadomienia o terminie przyjęcia nie stawi się do ZOL, podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.

11. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących na przyjęcie do ZOL należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin przyjęcia.

12. Podanie numeru telefonu kontaktowego do osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL lub jej przedstawiciela ustawowego może usprawnić działanie i skrócić czas powiadamiania o terminie przyjęcia.

VI. Opłaty.

1. Pacjent przebywający w ZOL ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania.

2. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy (pacjenta) w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

3. Szczegółowe zasady ustalania odpłatności za pobyt w ZOL reguluje art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) i przepisów do niej wykonawczych.

VII. Przyjęcia do ZOL

1. Przyjęcie do ZOL odbywa się za zgodą pacjenta lub za zgodą jego przedstawiciela ustawowego obecnego podczas przyjęcia.

2. Opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej (całkowicie i częściowo) przyjmowanej do ZOL powinien przedłożyć kopię postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu oraz postanowienia sądu o wyznaczeniu opiekuna prawnego.

3. Na wezwanie ZOL Opiekun prawny pacjenta zobowiązany jest w wyznaczonym terminie przedłożyć oryginały tych dokumentów do wglądu ZOL, pod rygorem odmowy przyjęcia pacjenta do ZOL.

4. Pacjent przyjmowany do ZOL powinien posiadać:

a. dowód osobisty,
b. aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne,
c. aktualny dokument poświadczający wysokość dochodu.
5. W dniu przyjęcia należy uregulować odpłatność za dni obecności w danym miesiącu.

6. Wskazane jest, aby pacjent przyjmowany do ZOL posiadał:

a. karty informacyjne z leczenia szpitalnego,
b. posiadaną dokumentację leczenia ambulatoryjnego,
c. informacje od lekarza leczącego o przyjmowanych lekach,
d. szczotkę i pastę do zębów, piżamę, ręcznik, kapcie, bieliznę, odzież.

Czas oczekiwania na przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej
w Stroniu Śląskim można sprawdzić na stronie :

http://kolejki.nfz.gov.pl/Informator/Index/Opublikował: Adrian Gancarz
Publikacja dnia: 15.07.2016
Podpisał: Adrian Gancarz
Dokument z dnia: 15.07.2016
Dokument oglądany razy: 3 388